Místní pravidla

Hranice hřiště (Pravidlo 2): Hranice hřiště je definována elektrickým ohradníkem s natřenými bílými kůly, bílými kolíky a/nebo bílými čarami.

Trestné oblasti (Pravidlo 17): Jsou značeny žlutými, resp. červenými kolíky nebo čarami.

Pohyblivé závady (Pravidlo 15.2): Dle definic v pravidlech a dále všechny kolíky (kromě autových) a jiné pohyblivé značení na hřišti.

Nepohyblivé závady (Pravidlo 16): Veškeré součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy (sprinklery, ventilové boxy, povrchové drenáže, odvodňovací kanály apod.), informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše a myčky míčů.

Abnormální stav hřiště (Pravidlo 16): Vyčnívající kameny a holiny na nízko sekaných plochách.

Ochrana výsadby (Pravidlo 16): Ochrana mladých stromků rozpoznatelných podle výšky 2 holí – jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Pokud je míč ve vodní překážce, musí hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26. Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Integrální součást hřiště: Všechny balvany či kameny, ať už rostlé, či umístěné, z dekorativních či orientačních důvodů, přemostění vodních překážek (mostky, lávky pro přechod hráčů). Hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu.

Dropovací zóna na jamce č. 8 – jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč je ve vodní překážce, může hráč : a) postupovat podle Pravidla 26 nebo b) jako další možnost s trestem jedné trestné rány spustit míč v dropovací zóně (pravoúhlá plocha o délce dvou holí, jejíž přední a postranní okraje určují vnější obrysy dvou k tomu určených značek).

Trestné území (vodní překážka) – provizorní míč hraný podle Pravidla 26-1 – jamkyč. 8, 14, 15, 16 – jestliže není jisté, zda míč je v trestném území (podélná vodní překážka na spojnici odpaliště green) nebo je v něm ztracen, může hráč provizorně hrát další míč podle libovolné z přípustných možností dle Pravidla 26-1. Pokud je v trestném území nalezen původní míč, může ho hráč hrát  jak leží, nebo může pokračovat ve hře míčem hraným provizorně dle Pravidla 26-1. Pokud původní míč není nalezen nebo identifikován do 3 minut, musí hráč pokračovat ve hře provizorně hraným míčem.

Dočasné podmínky – bláto, nadměrné mokro, špatný stav hřiště: Pokud soutěžní výbor (v soutěži), nebo správa hřiště rozhodne o místě a rozsahu úlevy, bude vyhlášena při soutěži, nebo vyvěšena na recepci klubu, potom platí:

1) čištění míče: Míč se může v souladu s Pravidlem 14.1c beztrestně zvednout, očistit a vrátit na původní místo.

2) povolené stavění: Jestliže míč leží na nízko sekané ploše v poli, může se beztrestně zvednout a očistit. Zvednutý míč se musí umístit na nejbližší místo, které poskytuje úlevu, avšak ne blíže jamce.

3) úleva pro provzdušňovací díry: Jestliže se míč v poli zastaví v provzdušňovací díře nebo na ní, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Na jamkovišti může hráč míč, který se zastaví v provzdušňovací díře nebo na ní, umístit na nejbližší místo, které není blíže jamce a které poskytuje úlevu.

Měřící zařízení (Pravidlo 4.3): Při hře na tomto hřišti může hráč získat informace ohledně vzdáleností použitím výstroje, která slouží výhradně k měření vzdáleností.

Označení vzdáleností: Vzdálenosti od začátku jamkoviště jsou značeny kolíky s barevným pruhem a kovovými terči uprostřed hracích drah. Vzdálenost 250 m je označena černou barvou, vzdálenost 200 m je označena bílou barvou, vzdálenost 150 m je označena žlutou barvou, vzdálenost 100 m barvou červenou.

Trest za porušení Místních pravidel (není-li uvedeno jinak): Hra na jamky – ztráta jamky; hra na rány – dvě trestné rány.

Prosíme dodržujte tempo hry, vracejte vyseknuté řízky a opravujte stopy po dopadu míče na greenu, neprovádějte cvičné švihy na odpalištích, poslouchejte pokyny maršála a udržujte pořádek a čistotu.

Přejeme Vám hezkou hru!